PDA

View Full Version : RadioamaterizamZ36AMB
02-21-2018, 12:35 PM
Radioamaterizam http://z36amb.mk/styles/af/cms/edit_small.png (http://z36amb.mk/content.php?114-Radioamaterizam/edit)

by.Z36AMB (http://z36amb.mk/member.php?1-Z36AMB)
Radioamaterizam (engl. hamradio, amateur radio) hobi je unutar tehničke kulture kojim se bavi oko 6 miliona ljudi �irom sveta. Radio operator, koji se jo� naziva i ham ili radioamater, koristi savremenu radijsku opremu za komunikaciju sa ostalim radioamaterima za javne potrebe, rekreaciju ili lično unapređenje.
Radioamaterski operatori odrzavaju beznu komunikaciju sa prijateljima, članovima porodice ili potpunim strancima, stoga često poma�u svojim zajednicama u svrhu odrzvanja komunikacija u kriznim situacijama (nesreće, zemljotresi), a usput povećavaju svoje znanje radijske i elektroničke teorije.
Rođenje radioamaterizma, kao i radija uopzteno, ve�e se uz različite amaterske eksperimente. Kroz istoriju su radioamateri dali značajan doprinos nauci, in�injerstvu, industriji, javnim servisima. Istra�ivanja koja su sproveli radioamateri prona�la su nove industrije, stvorili nove ekonomije, unaprijedili nacije, i spa�avali �ivote u nesrećama.
Radioamateri koriste različite načine komuniciranje. Najče�ći način komuniciranja je glasovni, koristeći frekvencijsku modulaciju (FM) za prenos glasa, kao i ne�to pouzdaniju amplitudnu modulaciju (SSB) u komunikaciji gde su signali na granici �uma te je �irina komunikacijskog prostora ograničina.
Radiotelegrafija sa svojim Morseovim kodom je i dalje popularna, uglavnom na frekvencijskim područjima kratkih talasa pa pru�a eksperimentiranje sa svojim prednostima u odnosu signal-�um.
Moderni PC računari su doveli do velike popularnosti digitalnih komunikacija u svetu radio-amaterizma. Radioteleprinter, paket-radio, PSK31, Echolink koji je koristeći VoIP tehnologijom internetom spojio radioamatere sa lokalnim repetitorima �irom svijeta. Drugi načini rada kao �to su WJST omogućavaju radioamaterima rad kada su signali vrlo tihi.
Satelitske komunikacije � radioamateri mogu pristupati satelitima (OSCAR � Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio) koristeći čak i mali ručni uređaj sa malom antenom. Takođe radioamateri koriste i prirodne satelite kao �to su Mesec, te ionizovane tragove meteora kao reflektor za odbijanje radiotalasa.
Radioamateri koriste radiostanice kako bi ostvarili kontakte sa ostalim radioamaterima. Neki se uključuju u mre�e različitih radioamatera sa zajedničkim interesima, a neki učestvuju u različitim radioamaterskim takmičenjima.
Radioamaterska takmicenja (contesting) su takmičenja kod kojih je u određenom razdoblju potrebno ostvariti �to vi�e radio-veza sa drugim radioamaterima �irom sveta. Najče�će se takmičenja odr�avaju tokom vikenda, a razlikujemo ih prema domaćem, međunarodnom i svetskom karakteru, vremenski u trajanju od 1 do 2 sata za lokalna do 48 sati za najveća svetska takmičenja, te prema vrsti emisije (fonijom, telegrafijom ili digitalnim vrstama rada).
Amaterska radio goniometrija (ARG) je jo� jedan vid tehnike u svetu radioamaterizma, a spaja sport, tehniku i prirodu. Pomoću radioprijemnika je na određenom području u određenom vremenu potrebno pronaći �to vi�e oda�iljača.
Amaterska radio orijentacija (ARO) � slično kao (ARG) samo �to takmicari pomoću radioprijemnika i vezanih očiju tra�i oda�iljače u krugu 50 metara ili u zatvorenim sportskim dvoranama. Vreme tra�enja svih 5 oda�iljača je 10 min, a 3 oda�iljača 6 min. Amaterska radio orijentacija� (ARO) namenjena je za slepe osobe kao i za sve ostale koji se �ele isku�ati u ovoj sekciji.
Radioamaterski rad je reguliran pravilima Međunarodne agencije za telekomunikacije (ITU) koja je deo organizacije Ujedinjenih Naroda. Veliki broj frekvencijskih opsega je dodeljen radioamaterima za nekomercijalno eksperimentiranje oko prostiranja radiotalasa i radi tehničkog obrazovanja. Posebna područja su rezervirana za satelitske komunikacije.
U svim dr�ava
ma sveta, pa tako i u Makedonija, radioamateri moraju proći ispit na kojem pokazuju ključno znanje i razumevanje koncepta radioamaterizma, �to ih razlikuje od servisa kao �to je CB radio (mre�a građana) nelicenciranog i ograničenog tipa.