• Recent Articles

 • Radioamaterizam

  Radioamaterizam (engl. hamradio, amateur radio) hobi je unutar tehničke kulture kojim se bavi oko 6 miliona ljudi �irom sveta. Radio operator, koji se jo� naziva i ham ili radioamater, koristi savremenu radijsku opremu za komunikaciju sa ostalim radioamaterima za javne potrebe, rekreaciju ili lično unapređenje.
  Radioamaterski operatori odr�avaju be�ičnu komunikaciju sa prijateljima, članovima porodice ili potpunim strancima, stoga često poma�u svojim zajednicama u svrhu odr�avanja komunikacija u kriznim situacijama (nesreće, zemljotresi), a usput povećavaju svoje znanje radijske i elektroničke teorije.
  Rođenje radioamaterizma, kao i radija uop�teno, ve�e se uz različite amaterske eksperimente. Kroz istoriju su radioamateri dali značajan doprinos nauci, in�injerstvu, industriji, javnim servisima. Istra�ivanja koja su sproveli radioamateri prona�la su nove industrije, stvorili nove ekonomije, unaprijedili nacije, i spa�avali �ivote u nesrećama.
  Radioamateri koriste različite načine komuniciranje. Najče�ći način komuniciranja je glasovni, koristeći frekvencijsku modulaciju (FM) za prenos glasa, kao i ne�to pouzdaniju amplitudnu modulaciju (SSB) u komunikaciji gde su signali na granici �uma te je �irina komunikacijskog prostora ograničina.
  Radiotelegrafija sa svojim Morseovim kodom je i dalje popularna, uglavnom na frekvencijskim područjima kratkih talasa pa pru�a eksperimentiranje sa svojim prednostima u odnosu signal-�um.
  Moderni PC računari su doveli do velike popularnosti digitalnih komunikacija u svetu radio-amaterizma. Radioteleprinter, paket-radio, PSK31, Echolink koji je koristeći VoIP tehnologijom internetom spojio radioamatere sa lokalnim repetitorima �irom svijeta. Drugi načini rada kao �to su WJST omogućavaju radioamaterima rad kada su signali vrlo tihi.
  Satelitske komunikacije � radioamateri mogu pristupati satelitima (OSCAR � Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio) koristeći čak i mali ručni uređaj sa malom antenom. Takođe radioamateri koriste i prirodne satelite kao �to su Mesec, te ionizovane tragove meteora kao reflektor za odbijanje radiotalasa.
  Radioamateri koriste radiostanice kako bi ostvarili kontakte sa ostalim radioamaterima. Neki se uključuju u mre�e različitih radioamatera sa zajedničkim interesima, a neki učestvuju u različitim radioamaterskim takmičenjima.
  Radioamaterska takmičenja (contesting) su takmičenja kod kojih je u određenom razdoblju potrebno ostvariti �to vi�e radio-veza sa drugim radioamaterima �irom sveta. Najče�će se takmičenja odr�avaju tokom vikenda, a razlikujemo ih prema domaćem, međunarodnom i svetskom karakteru, vremenski u trajanju od 1 do 2 sata za lokalna do 48 sati za najveća svetska takmičenja, te prema vrsti emisije (fonijom, telegrafijom ili digitalnim vrstama rada).
  Amaterska radio goniometrija (ARG) je jo� jedan vid tehnike u svetu radioamaterizma, a spaja sport, tehniku i prirodu. Pomoću radioprijemnika je na određenom području u određenom vremenu potrebno pronaći �to vi�e oda�iljača.
  Amaterska radio orijentacija (ARO) � slično kao (ARG) samo �to takmicari pomoću radioprijemnika i vezanih očiju tra�i oda�iljače u krugu 50 metara ili u zatvorenim sportskim dvoranama. Vreme tra�enja svih 5 oda�iljača je 10 min, a 3 oda�iljača 6 min. Amaterska radio orijentacija� (ARO) namenjena je za slepe osobe kao i za sve ostale koji se �ele isku�ati u ovoj sekciji.
  Radioamaterski rad je reguliran pravilima Međunarodne agencije za telekomunikacije (ITU) koja je deo organizacije Ujedinjenih Naroda. Veliki broj frekvencijskih opsega je dodeljen radioamaterima za nekomercijalno eksperimentiranje oko prostiranja radiotalasa i radi tehničkog obrazovanja. Posebna područja su rezervirana za satelitske komunikacije.
  U svim dr�ava
  ma sveta, pa tako i u Makedonija, radioamateri moraju proći ispit na kojem pokazuju ključno znanje i razumevanje koncepta radioamaterizma, �to ih razlikuje od servisa kao �to je CB radio (mre�a građana) nelicenciranog i ograničenog tipa.


 • PROPAGACIJA • Recent Forum Posts

  Z36AMB

  2m/440 vertical dipole

  ANTENNAS

  2m-70cm Antennas


  VHF - UHF BAND PLAN CHAT  J-POLE ANTENNA

  Z36AMB Yesterday, 03:28 PM Go to last post
  Z36AMB

  2m/440 vertical dipole

  Curious about Ham stuff?  Here is a homebrew 2 meter band Copper Colinear, I made from 1/4 inch copper tube

  Z36AMB Yesterday, 03:18 PM Go to last post
  Z36AMB

  2m/440 vertical dipole

  The project below is my own design for a dualband vertical dipole for 2 meters and 440.
  It requires a balun and works very well. I

  Z36AMB Yesterday, 03:17 PM Go to last post
  Z36AMB

  Helical resonator bandpass filter

  Features of spiral resonators filter

  On the left photo you can view the spiral resonator that has been calculated. The design of the spiral

  Z36AMB Yesterday, 02:14 PM Go to last post
  Z36AMB

  Kenwood TS-2000 HF/50/144/440 MHz

  Kenwood TS-2000 HF/50/144/440 MHz


  Opis na proizvodot

  Celokupniot transiver na serijata TS-2000 nudi moderni standardi za visoki

  Z36AMB Yesterday, 02:13 PM Go to last post