A new method of feeding a dipole with toroids.

LA6PB calls his idea “Split Dipole”

INTRODUCTION

The well known ferrite bead sleeve balun was introduced by W2DU, W. Maxwell. (QST March 1983.) I have this balun installed on all my coax feeders. One day it occurred to me that these ferrite beads could be used to split a conductor and thereby create a dipole.

A quick experiment confirmed my assumption: 50 Amidon beads no. 73 were strung on the centre of an approx. 5 m long wire. The ubiquitous MFJ SWR-meter was connected to each side of the bead sleeve, and indeed right, showed resonance and a low SWR. What practical use could this discovery lead to?

EXPERIMENT

Some time ago I was given a solid aluminium rod, 4.66 m long and 12 mm diameter. From an old TVI problem I had some ferrite toroids, type Philips 4330-030-3445, OD/ID: 36/21 mm, W: 15 mm. I am convinced that you can get similar toroids in EU and the US, anyhow, you may try whatever you have in your junk-box.

I put 5 of these ferrite toroids at the centre of this Al-rod, and placed the rod 2 m above ground. Again the theory was confirmed; I found resonance at 28,4 MHz.

The transmitter was connected to the antenna. With an output of 200 W there was very little heating of the toroids, but with 500 W the toroids became a little warm.

The number of toroids were increased to 8 (schematic), then there was no heating at 200 W, and a very modest heating at 500 W after some minutes key down.

CONSTRUCTION

The toroids were mounted with some insulation on the rod, so that they sit tight, and a plastic wafer at each end. Two stainless steel hose clamps hold two right angles bent stainless strips to the rod, and the coax, properly sealed against water is connected to the stainless strips. The coax itself is clamped to one of the strips. See the photo.

After these tests I climbed a pine tree and mounted the aluminium rod horizontally ca 10 m above earth, taped to two branches on each side of the toroids.

RESONANCE

The resonant frequency was now found to be 29.2 MHz, but the SWR curve was so flat that I measured:

28 MHzSWR = 1.2
29.2 MHzSWR = 1
29.7 MHzSWR = 1.1

Both my transceiver and my transistorised 500 W PA give full power over the whole 10 m band without use of the build-in antenna tuner!

From earlier experience I know that ferrite beads are not subject to corrosion. I have had beads exposed to outdoor weather for years without any sign of corrosion. This new antenna with the toroids has now survived two years without any problem.

What was meant, as an experiment has become a permanent antenna.

ADVANTAGE

What is the advantage with this “Ferrite Split Dipole”?

After installing the toroids, there is no need for any post-installation and
adjustments compared to gamma, T-match or other matching methods.
Mechanical strength, only one solid rod or tube.
Suitable for one single support can easily be rotated.

PERFORMANCE

Then the inevitable question: How does this antenna perform on the air? In the CQWWCW contest Nov. 2000, I worked 70 countries on all six continents with 100 W. I am very pleased with this antenna.

John Lien, LA6PB, lien.j@frisurf.no

NOTE (PAØFRI):

Left figure: His idea can be used to feed a magnetic loop antenna.

Right figure: A couple of toroids as transformer to match the low impedance of the loop to 50 Ohm. Eventually with an extra loading capacitor for easy matching.

TOROID

PE1ABR provided more information. The Philips 4330-030-3445 toroid is also know as rose 36 mm dia type 4A11. An Amidon compatible type is FT140-43.

Нова метода храњења дипола тороидима.

ЛА6ПБ назива своју идеју “Сплит Диполе”

УВОД

Добро познати балун од рукава од феритних перли представио је В2ДУ, В. Маквелл. (КСТ март 1983.) Имам овај балун инсталиран на свим мојим коаксијалним хранилицама. Једног дана ми је пало на памет да би се помоћу ових феритних зрнаца могло раздвојити проводник и тако створити дипол.

Брзи експеримент је потврдио моју претпоставку: 50 перли Амидон бр. 73 су ​​нанизане на средину отприлике 5 м дуга жица. Свеприсутни МФЈ СВР-метар био је повезан са обе стране рукава зрна, и заиста са десне стране, показивао је резонанцу и низак СВР. До које би практичне користи ово откриће могло довести?

ЕКСПЕРИМЕНТ

Пре неког времена добио сам чврсту алуминијумску шипку, дугу 4,66 м и пречник 12 мм. Од старог ТВИ проблема имао сам неколико феритних тороида, типа Пхилипс 4330-030-3445, спољни / ИД: 36/21 мм, Ш: 15 мм. Уверен сам да сличне тороиде можете добити у ЕУ и САД, у сваком случају можете испробати све што имате у својој смећу.

Ставио сам 5 ових феритних тороида у средиште овог Ал-штапа и поставио штап 2 м изнад земље. Поново је теорија потврђена; Нашао сам резонанцу на 28,4 МХз.

Предајник је био повезан са антеном. Са излазном снагом од 200 В било је врло мало загревања тороида, али са 500 В тороиди су постали мало топли.

Број тороида је повећан на 8 (шематски), тада није било грејања на 200 В, а врло умерено грејање на 500 В након неколико минута притиска.

КОНСТРУКЦИЈА

Тороиди су монтирани са одређеном изолацијом на шипку, тако да чврсто стоје, и пластичном облатном на сваком крају. Две обујмице за црева од нерђајућег челика држе две правоугаоне савијене нерђајуће траке на шипку, а коаксијални слој, правилно заптивен против воде, повезан је са нерђајућим тракама. Сам коаксијални елемент причвршћен је за једну од трака. Погледајте фотографију.

После ових испитивања попео сам се на борово дрво и монтирао алуминијумску шипку водоравно на око 10 м изнад земље, залепљену на две гране са сваке стране тороида.

РЕСОНАНЦЕ

Утврђено је да је резонантна фреквенција 29,2 МХз, али СВР крива је била толико равна да сам измерио:

28 МХзСВР = 1.2
29.2 МХзСВР = 1
29.7 МХзСВР = 1.1

И мој примопредајник и мој транзисторизовани 500 В ПА дају пуну снагу преко целог опсега 10 м без употребе уграђеног антенског тјунера!

Из ранијег искуства знам да феритне куглице нису подложне корозији. Већ годинама имам перле изложене отвореном времену без икаквих знакова корозије. Ова нова антена са тороидима сада је преживела две године без икаквог проблема.

Оно што се подразумевало, јер је експеримент постао стална антена.

ПРЕДНОСТ

Која је предност овог „дипол-феритног дипола“?

Након инсталирања тороида, нема потребе за било каквом накнадном инсталацијом и
прилагођавања у поређењу са гама, Т-матцх или другим методама подударања.
Механичка чврстоћа, само једна чврста шипка или цев.
Погодно за једну потпору, лако се може ротирати.

ПЕРФОРМАНСЕ

Затим неизбежно питање: Како ова антена делује у ваздуху? На такмичењу ЦКВВЦВ новембра 2000. године радио сам 70 земаља на свих шест континената са 100 В. Јако сам задовољан овом антеном.

Јохн Лиен, ЛА6ПБ, лиен.ј@фрисурф.но

НАПОМЕНА (ПАØФРИ):

Лева фигура: Његова идеја се може користити за напајање антене магнетне петље.

Десна фигура: Неколико тороида као трансформатора који одговарају ниској импеданси петље на 50 Охм. На крају са додатним кондензатором за пуњење за лако подударање.

ТОРОИД

ПЕ1АБР је пружио више информација. ЛГ 4330-030-3445 тороид је такође познат као ружа 36 мм диа тип 4А11. Амидон компатибилни тип је ФТ140-43.

Ne možete da kopirate sodržina na ovaa stranica žastitena od prezemanje na informacija Adminisrator™