Печатница Европа 92 над кровните конструкции од работните хали има инсталирано 4 фотоволтаични ел. централи со моќност од 332 kW (0,332 MW).За месец ноември, имаме производство на 23.930 kWh електрична енергија, тоа е приближно на потрошувачката на 49 просечни четиричлени домаќинства (Според Државниот завод за статистика, просечната потрошувачка на четиричлено семејство за една година изнесува 488 kWh).Ако се земе во предвид дека за 1 kWh произведена ел. енергија во Македонија, просечно се ослободува емисија од 0,7 kg CO₂, тогаш за месец ноември Европа 92 со своето производство на ел. енергија „спречува“ емисија на 17 тони CO₂ во воздухот.

Ne možete da kopirate sodržina na ovaa stranica žastitena od prezemanje na informacija Adminisrator™